تبلیغات
روز بود. هوا نیمه ابری بود. قرار گذاشتیم دوستانمان را ببینیم. 
من همراهانم را حس می کردم ولی آن ها را نمی دیدم.
وارد مجتمع شدیم. چندین ساختمان 7 طبقه.در هر طبقه چندین واحد وجود داشت. زنگ زدیم. درب را باز کردند. همیشه ملاقات دوستان شادی بخش است. نمی دانم آن ها آنجا چه می کردند. فضای اتاق از نور بنفش و آبی رنگ ، پر بود.4 نفر در یک اتاق 12 متری.فضا دوستانه بود. یکی گفت می خواهد از این صحنه که همه با همیم عکس بگیرد. دوربینش را آورد. دوربینش نقره ای بود. اندازه ی بزرگی داشت. من خود را کنار کشیدم.گفتم که علاقه ای ندارم اینجا عکس بگیریم.گفتند یکی بگیریم بعد برویم بیرون. فلاش را زد. 4 نفر جلوی دوربین که 2 تای آن ها از دوستان صمیمی من بودند ناگهان از اتاق ناپدید شدند،فقط کفش هایشان باقی ماند.از داخل کفش ها دودی غلیظ خارج می شد. غروب بود. به مبدا برگشتیم. من با یکی دیگر از دوستانم در مورد اتفاق عجیب و دردناک صحبت می کردیم. آسمان نارنجی غلیظی بود.دلگیر بود. گفتم "عمرشان به دنیا نبود. من آن لحظه شوکه شدم."
دوباره جمعمان جمع شد.7 یا 8 نفر می شدیم. من به همراه بقیه ایستاده بودیم که همان فرد که دوربین نقره ای داشت دوباره آمد.انگار در آسمان آتش روشن کرده بودند.بدون معطلی دوربینش را آماده کرد. تمام لحظات آن صحنه ی دردناک لحظه ای از مقابلم رد شد. به سرعت دویدم تا جلویش را بگیرم.
شاید ، نمی دانم، مرا هم بردند!

این کابوسی بود که چند شب پیش دیدم. ناراحت کننده.غیر قابل توصیف. عجیب. شاید بهتر از این نشود آن را توصیف کرد.
راستی یادم است یکی گفت"زندگی متفاوت"!