تبلیغات
گفتم"آخه بچه تو گروه خونت به این حرفا نمی خوره که.بشین درستو بخون"
با نگاهی متفکرانه در چشمانم نگاهی کرد و گفت"من می تونم از پسش بر بیام.من راهشو بلدم.من مدیریتش می کنم.من اون بالا یکیرو دارم"
اعتماد به نفسش را می ستایم. مدیریتش کرد. تا الان حتی یک ذره هم از اعتقادات و مقدساتش بر نگشته.
هنوز روزی 5 نوبت دولا راست می شود.هنوز می داند اذان صبح چه ساعتی است. هنوز می داند قبله کدام طرفی است.
16 سال داشت. اگر اشتباه نکنم. او می گفت باید زندگی را از نگاه متفاوت نگریست.تا الان یک بُعدی بودم ولی از الان به بعد اوضاع فرق می کند.آن روز تصور می کردم که جاهلیت جوانی است.گفتم"تو نمی تونی تحمل کنی" گفت"دو سال دیگه می بینمت"
اکنون 18 سال دارد.با افرادی گشت که تا به آن لحظه به آن ها می گفت "فاسد اخلاقی" . با افرادی که اگر یک هفته سمت دود نمی رفتند آدینه ی خوبی نداشتند. با افرادی که هر هفته شماره یک دختر را در گوشیشان سیو می کردند. با افرادی که کثیف ترین ، منفورترین و مشمئز کننده ترین کارها را در زندگیشان انجام داده بودند و برای هم از خاطراتشان می گفتند.افرادی که بعضا خدا را هم قبول نداشتند و اختیار انسان محور زندگیشان بود.
در یکی از دبیرستان های خوب تهران -حداقل اسما- درسش رو به پایان بود.
گفتم"یادته بهت گفتم "آخه بچه تو گروه خونت به این حرفا نمی خوره که.بشین درستو بخون"؟"
گفت"آره . منم گفتم "من می تونم از پسش بر بیام.من راهشو بلدم.من مدیریتش می کنم"
گفتم"پشیمون نیستی؟" 
گفت" احد الاناسی نفهمید من کی بودم ،من چی کار می کردم ولی منو تو مهمانیاشون دعوت می کردند. من رهبر گروه شدم.مرا معتمد می دانستند ولی هیچ کس نفهمید من برای چه آمدم.من تو قلب گروه بودم.من هم رنگشون نشدم"
گفتم"زندگی را از دیدگاه متفاوت دیدی؟"
گفت"با همه در آمیز و آمیخته نشو.در انزوا پاک بودن هنر نیست! 
تو کسی هستی که انتخاب می کنی باشی!پس انتخاب کن!"