تبلیغات
Mr.Clever - داستان کوتاه طنز: رقابت سکون ندارد!
هو الستار
Mr.Clever, Since May 2011
www.difference.gigfa.com/fa منتقل شده است به Mr.Clever
 

کلاه فروشی روزی از جنگلی می گذشت. تصمیم گرفت زیر درخت مدتی استراحت کند.لذا کلاه ها را کنار گذاشت و خوابید.
وقتی بیدار شد متوجه شد که کلاه ها نیست.بالای سرش را نگاه کرد.تعدادی میمون را دید که کلاه ها را برداشته اند.فکر کرد که چگونه کلاه ها را پس بگیرد.
در حال فکر کردن سرش را خاراند و دید که میمون ها همین کار را کردند.
او کلاه را ازسرش برداشت و دید که میمون ها هم از او تقلید کردند.به فکرش رسید ... که کلاهخود را روی زمین پرت کند.لذا این کار را کرد.میمونها هم کلاهها را بطرف زمین پرت کردند.او همه کلاه ها را جمع کرد و روانه شهر شد.
سالهای بعد نوه او هم کلاه فروش شد.
پدر بزرگ این داستان را برای نوه اش تعریف کرد و تاکید کرد که اگر چنین وضعی برایش پیش آمد چگونه برخورد کند.
یک روز که او از همان جنگل گذشت در زیر درختی استراحت کرد و همان قضیه برایش اتفاق افتاد.او شروع به خاراندن سرش کرد.میمون ها هم همان کار را کردند.او کلاهش را برداشت، میمون ها هم این کار را کردند.نهایتا کلاهش را بر روی زمین انداخت.ولی میمون ها این کار را نکردند.
یکی از میمون ها از درخت پایین آمد و کلاه را از روی زمین برداشت و در گوشی محکمی به او زدو گفت : فکر می کنی فقط تو پدر بزرگ داری!!


 

 

 
:::Talentman:::
اگر قرار است همه چیزمان را از دست بدهیم ،قبلش جهنمی به پا می کنیم

.:Captain Mifune-Matrix Revolutions:.

آدرس جدید www.difference.gigfa.com/fa