تبلیغات

امریكا: شما خلاف می كنید.

پلیس شما را دستگیر میكند. احیاناً آن وسط مقادیری مشت و لگد توسط افسر پلیس دریافت میدارید؛ یك نفر از این صحنه فیلم میگیرید و در اینترنت پخش می كند. صحنه ضرب و شتم شما از 222 كانال خبری و سیاسی پخش می شود. پلیس رسوا می شود. پلیس از مردم امریكا عذرخواهی می كند. 
پلیس 15 میلیون دلار به شما غرامت می دهد. شما نیز به خاطر جرمی كه مرتكب شده اید مجازات می شوید. ایتالیا: شما خلاف می كنید

پلیس شما را دستگیر می كند. شما به پلیس رشوه می دهید. شما آزاد می شوید! 


فرانسه: شما خلاف می كنید

اما پلیس شما را دستگیر نمی كند چون فعلاً به خاطر حقوق پایینش در حال اعتصاب است. 


انگلیس: شما خلاف می كنید
و پلیس یك مسلمان سیاه پوست عرب را به جای شما دستگیر می كند. آلمان: شما خلاف می كنید
و سگ های پلیس ردتان را پیدا می كنند و شما را دستگیر می كنند. سوئیس: شما خلاف نمی كنید
پس نیازی به حضور پلیس نیست. عراق: شما خلاف می كنید.
پلیس شما را دستگیر می كند. در حین دستگیر شدن بمبی كه در جورابتان جا سازی كرده اید منفجر می كنید و به همراه پلیس می میرید. 
چین: شما خلاف می كنید. 
شما اعدام می شوید! 
هندوستان: شما خلاف میكنید. پلیس شما را دستگیر می كند و شما عاشق دختر رئیس پلیس می شوید و توسط اون دختر از زندان فرار می كنید و در حالیكه دو تایی آواز میخوانید و دور درخت میچرخید، به دوردست ها فرار می كنید. 
روسیه: شما خلاف می كنید
اما قبل از آنكه توسط پلیس دستگیر شوید توسط گروه های رقیب كشته می شوید. ایران: شما خلافی نمی كنید اما
پلیس شما را دستگیر می كند. شما ناپدید می شوید. یك هفته می گذرد و خبری از شما
نمیشود. دو هفته می گذرد و كسی خبری از شما ندارد. پلیس دستگیری شما را تكذیب می كند. قوه قضائیه نسبت به وجود شما ابراز بی اطلاعی می كند. بیمارستان ها و زندانها و پزشكی قانونی هم از شما خبری ندارند. در پایان هفته سوم یك سایت محارب و. . . و. . . و. . . و حرمت شكن مكان دقیق دستگیری، همراه با فیلم ضرب و شتم تان را پخشمی كند. 
پلیس از طریق222 کانال خبری وسیاسی این اتفاق را تكذیب می كند و فیلمبردار این صحنه را تحت تعقیب قرار میدهد!